top of page

'Kizetsu no Uta' Bo Ningen

'Kizetsu no Uta' BO NINGEN

Director: Yusuke Ishida
Animation: Kohhei Matsuda
Cinematography: Kenichi Iwasa
Photography: Tyler Kurihara
Visual Effects: Naoki Takubo

bottom of page